Právo pro každý den (street law)

 

 

 

Jak by Vám street law popsali studenti?

„…A i když jsem do toho šel s tím, abych studentům co nejvíc předal, tak jsem se nejvíc dozvěděl a naučil sám. Naučil jsem se mnohé o učení, o studentech, o vztahu mezi studenty a učitelem, o vztahu mezi studenty navzájem, ale také o sobě samém. Díky Street law jsem se naučil a pochopil jsem, že se dá vzdělávat sebe i ostatní úplně jinak, než jak nás dosud z velké části vzdělává ten systém, který z nás vychovává skromné zaměstnance v šedých uniformách spokojené s málem, vychovává z nás lidi bez názoru a bez odvahy, kteří se nebudou vměšovat do veřejných věcí a vlastně ani do těch vlastních…To, co mi Street law dalo, je příležitost, zkušenost, víra a naděje. To je něco, co nelze kredity, ani penězi dostatečně ocenit.“

(Jerry David, 4. ročník)

„…Vezměme Street law jako základ naší budoucí praxe. Bezprostřední reakce žáků je nejlepší zpětnou vazbou. Už podle výrazu v obličejích žáků poznáme, zda je nám rozuměno, či ne. Tím jsme nuceni říci věc laicky. K čemu se učit něco, když nám adresát nerozumí. Právníci často v průběhu studia a příprav na zkoušky zapomínají mluvit běžnou řečí, a jsou schopni se vyjadřovat jen za pomoci právních definic či složitých právních pojmů. Nabývají dojem, že ostatní lidé se musí jejich jazyku naučit, aby jim rozuměli. Zapomínají, že jsou to právě právníci, kteří se musí učit jazyku obyčejných lidí, neznalých práva. Teorie je krásná věc, snadno se mluví o předpokladech dobrého právníka. My se musíme snažit o to, abychom jimi byli.  Proto pojďte do Street law a naučte se jimi být. Pokud již předpoklady dobrého právníka oplýváte, dokažte nám to a dejte nám prostor se od vás něco přiučit. Přihlaste se do Street law a staňte se dobrým právníkem, který umí prodat své znalosti.“

(Renata Burdová, 2. ročník)

Chcete vědět více?

Něco málo teoretického o předmětu:

Cíle předmětu je možné rozdělit na cíle znalostní a cíle dovednostní. Znalostním cílem předmětu je zopakování a aplikace již nabytých znalostí z různých oblastí práva, které budete mít možnost pochopit ve vzájemných souvislostech. Tohoto cíle dosáhnete přípravou a realizací výukového bloku na předem vybraných základních a středních školách pod dohledem JUDr. Madleňákové. Dovednostními cíli předmětu je rozvinout u Vás prezentační a komunikační dovednosti. Tím, že budete vyučovat základy práva na základních a středních školách, se také naučíte, jak podat mnohdy nesrozumitelný právnický text laikovi tak, aby byl srozumitelný.

V tomto předmětu osvojíte dovednosti prezentace a argumentace a komunikační základy pro efektivní sdělování odborných informací. Sociální dimenze, kterou předmět bude rovněž naplňovat, je vzdělávání skupiny studentů základní a střední školy tak, aby byli sami schopni řešit základní každodenní problémy, které jsou právního charakteru. Praxí jsme zjistili, že výuka práva na školách mnohdy absolutně postrádá praktičnost právních informací a studenti (zejména na středních školách) jsou vedeni k memorování informací, které jsou k praktickému životu ve společnosti nepoužitelné. Street law si klade za cíl tento stav alespoň částečně (podle svých sil a možností) změnit.

Do předmětu se můžete přihlásit prostřednictvím přihlášky. Studenty do předmětu vybírám prostřednictvím motivačního dopisu (je na to vyhrazena část přihlášky) a ústního pohovoru. Ústní pohovor se zpravidla koná před komisí a v období před koncem předcházejícího semestru, tzn. pokud se budete chtít stát streetlawyery v LS, výběrové řízení proběhne ke konci zimního semestru. Pro aktuální info sledujte tuto stránku a elektronickou i „reálnou“ nástěnku u vchodu na budově A. Do předmětu se tedy nepřihlašujete přes STAG!

Street law 1 v zimním semestru 2013:

Zleva: Denča, Lucia, Tom, Paťa, Dan, Honza, Běla, Honza, Tan, Kačka a Jerry

 

Street law 1, 2 a 3

Od letního semestru 2012 se nám podařilo vytvořit další možnost, jak zůstat ve streetlaw komunitě: můžete se zapsat do předmětu Právo pro každý den 2. Pokud se do street law zamilujete, od zimního semestru 2014 jsme pro Vás připravili dvousemestrální street law 3 – Simulované soudní řízení pro studenty středních škol 1 (NSSŘ1) a Simulované soudní řízení pro studenty středních škol 2 (NSSŘ2).

Ve street law 1 (NPKD) vyučujeme na Základní škole Horka nad MoravouZákladní škole Olomouc – Nemilany a Základní škole Hálkova některá témata v předmětu Výchova k občanství a některé projektové dny. Základní škola je vhodná pro začínající „učitele“ z několika důvodů: máte více volnosti v tom, jak a co učit, resp. co vše si mají žáci z hodiny odnést. Můžete tak hodiny zaměřit zásadně prakticky a v co největší míře zapojit žáky. Mnoho studentů je překvapených, jak jsou žáci na zákldní škole zapojitelní do výuky, jak si informace pamatují a dokáží je spojovat a diskutovat o problémech z reálného života. Vyučující na našich základních školách nám nechávají volnou ruku a my ji odpovědně využíváme. Ve street law 1 si zkusíte vyjadřovat se velmi jednoduše a srozumitelně, aby Vám pak Vaši vlastní klienti rozuměli, přitom, abyste jim odevzdali všechny potřebné informace. Na škole zažijete, co je to pocit uspokojení po dobře vykonané práci. Učíte ve dvojicích, které tvoří vyučující předmětu street law, zpravidla 8 vyučovacích hodin za semestr. Pokud jste již absolvovali předmět NPKD2, učíte samostatně a 20 hodiny za semestr. Předmět si můžete zapsat v letním nebo zimním semestru.

Street law 2 (NPKD2) probíhá na středních školách tak, že si můžete vybrat, zda budete učit na své vlastní škole, nebo na Gymnáziu Čajkovského v Olomouci nebo Gymnáziu Hejčín, učíte zpravidla v rámci volitelného, či povinného předmětu. Je nutné si uvědomit, že pokud budete na vlastním gymnáziu učit v hodinách ZSV, bude nutné studenty seznámit s velkým množstvím informací za velmi krátkou dobu, „volná ruka“ tak zde příliš nefunguje. I na olomouckých gymnáziích jsme však vázáni požadavky a potřebami studentů, kteří chtějí maturovat ze ZSV. Třetí možností, jak se zapojit do předmětu, je výuka v rámci spolupráce s dTestem. dTest pro nás zajišťuje střední školy v okolí Olomouce, na nichž vyučujete témata ze spotřebitelského práva. Teoretickou průpravu vám poskytne náš kolega z dTestu Miloš Borovička a tato proběhne vždy na začátku semestru. Témata ze spotřebitelského práva jsou od dTestu daná, forma výuky je však zcela na vás.

Všechny tři způsoby v tomto předmětu můžete kombinovat, tedy část výuky odučit na svojí střední škole, část na olomouckém gymnáziu a část v rámci spolupráce s dTestem.

Pokud učíte poprvé, budete učit ve dvojicích, a to 8 hodiny za semestr, pokud jste již absolvovali předmět NPKD, budete učit samostatně,  to 20 hodin na semestr. Předmět si můžete zapsat v letní nebo zimním semestru.

Od letního semestru 2013 jsme rozběhli moot court competition. Od ZS 2014 se pak tato aktivita vtělila do předmětu street law 3, který se od akademického roku 2016/2017 přetransformoval na předmět NSSŘ1 a NSSŘ2. Jedná se o soutěž středoškolských týmů v simulovaném soudním jednání. Studenti PF jako koučové připravují svoje týmy na uvedenou soutěž, která se koná v letním semestru na PF. Při jejich přípravě se zaměří jak na věcnou (právní) stránku, tak také na stránku dovednostní, příprava tak bude komplexní. Část věcné stránky je vyučována pro všechny týmy společně v rámci blokové výuky v lednu a únoru.

První půlročník se studenty hejčínského gymnázia měl pozitivní ohlas. Do 2. půlročníku v ZS 2014 se nám podařilo zapojit studenty z různých částí republiky a Olomouce, podle toho, zda street lawvyeři chtěli využít kontakty na svém gymnáziu, či střední škole, nebo chtěli koučovat studenty olomouckých gymnázií. Kromě koučování v předmětu probíhají i týdenní schůzky koučů, na kterých diskutujeme strategii, právní problémy, nastavujeme společně sylabus schůzek koučů se svými týmy atd.

Do soutěže jsou zapojeny právnické fakulty z Olomouce, Prahy, Bratislavy a Košic. Každá fakulta koučuje týmy svých studentů a organizačně zajišťuje pořádání fakultního kola, pokud má určitý počet týmů. Finále probíhá vždy na PF UP v Olomouci v létě. V soutěži je simulováno řízení před Evropským soudem pro lidská práva tak, aby ani slovenské, ani české týmy nebyly zvýhodněny. Ve finále je udělována cena za nejlepší tým, nejlepší písemné podání a nejlepšího řečníka.

Workshop ke street law:

Jako zahájení předmětu NPKD, NPKD2 a NSSŘ1 pro nově studenty, kteří se ještě street law neúčastnili každý semestr probíhá výjezdní workshop. Koná se v Hotelu Dlouhé stráně jako součást workshopu k právním klinikám. Workshop je dobrovolně povinný, tzn. že na začátku je povinný a pak budete všichni rádi, že se jej účastníte. Workshop pořádá Centrum pro klinické právní vzdělávání, které hradí také náklady na stravu, ubytování, lektory atd. Nicméně, ani finanční prostředky Centra nejsou nevyčerpatelné, proto studenty prosíme o příspěvek 500,– Kč na workshop a děkujeme za pochopení.

Obsahovou náplní workshopu je zejména seznámení Vás s metodami výuky, se základními zásadami prezentace a komunikace, sami budete moci zhlédnout, jak při prezentaci vypadáte a jak prezentujete, jelikož vše nahráváme na video a také se dozvíte, jak pracovat se zpětnou vazbou sami na sebe, tzv. sebereflexí, která je důležitá nejen pro Vaši budoucí profesi a zážitky s ní spojenými, ale také se hodí do obyčejného života. Jako třešnička na dortu je pak soutěž „o nejkrásnější hodinu“, kde se pokusíte aplikovat všechno to, co jste se na workshopu naučili. Samozřejmě, součástí workshopu jsou formální i méně formální debaty, u kterých se leccos dozvíte ze života v praxi i ze života na fakultě…jednoduše, ze života. Workshop organizují a pro vás připravují starší streetlawyeři ve smyslu hesla studenti studentům.

Těším se na Vaši účast!

…a takto to vypadalo např. na workshopu v Koutech nad Desnou 4. – 6. 10. 2013:

Zleva: Honza, Honza, Danisa, Lucia, Kačka, Dan, Jerry, Tan, Tom

...a takto 3. – 5. 10. 2014 na tom samém místě:

Street law 1 v ZS 2014

Další zajímavé činnosti:

  • prozkoušení si a aplikace dosud nabytých znalostí
  • získání dovedností vystupovat
  • prezentace, diskuse, argumentace, předávání znalostí dál – učení,
  • podávat právnicky složitou problematiku tak, aby ji byli schopni pochopit také laici
  • používat základy vědecké práce
Zde si můžete stáhnout některé materiály k výuce:
  • hlavičkový papír street law: zde.
  • příručka k výuce Street law: zde.
  • příručka pro vyučující, kteří by chtěli street law rozjet na právnické fakultě: zde.

Harmonogram výuky LS 2017

Semináře

street law 1 (NPKD):  každé úterý 18:15 v tunelu

street law 2 (PKD2):  každá středa 18:15 v tunelu (v případě přednášek dTestu od 16:45)

street law 3 (NSSŘ2):  každá středa 15:00 v učebně č. 4 – po dohodě v jiný čas a jinde

 

Horka nad Moravou

6.A: čtvrtek 10:45 – 11:30 (Sára Zwierzynová + Petra Hrudníková)

7.A: pátek 12:35 – 13:20  (Adéla Ruiderová + Leona Langerová)

7.B: pátek 11:40 – 12:25 (Kateřina Augustinová + Anežka Kacejová)

8.A: pátek 12:35 – 13:20 (Kateřina Augustinová + Anežka Kacejová)

9.A: čtvrtek 12:35 – 13:20 (Adéla Ruiderová + Leona Langerová)

 

Olomouc – Nemilany

8.A: čtvrtek 10:35 – 11:20 (Lucie Jurečková + Simona Lukšíková)

8.B: čtvrtek 12:20 – 13:05 (Monika Kováčová + Marie Hlásková)

9.A: pátek 12:20 – 13:05 (Sára Zwierzynová + Petra Hrudníková)

 

rozvrh i s kontakty na dozorující vyučující v jednotlivých třídách si můžete stáhnout zde:

rozvrh studentů street law 1 LS 2017

 

…A jelikož si naši streetlawyeři vytvářejí s žáky velmi dobrý vztah, můžete zde shlédnout je a „jejich“ třídy:

Lucka a Adam a jejich 8. třída v Nemilanech

Dan a jeho třída na gymnáziu v Třebíči

Deňa a její další třída v Kojetíně

Deňa a její třída v Kojetíně (street law 2)

Běla a Tan a jejich 6. třída z Horky

Dan a Paťa a jejich 7. třída z Horky

 

Paťa a Dan a jejich 9. třída z Horky

Deňa a Jerry a jejich 8. třída z Nemilan

 

Andrea a Honza a jejich 6.A z Horky

Honza a Andrea a jejich 7.A z Horky

Garant: JUDr. Lucia Madleňáková, PhD. (lucia.madlenakova@upol.cz, tel. 585 637 673)

Zápis je možný: od 2. do 5. ročníku magisterského programu prostřednictvím přihlášky, kterou zašlete na adresu lucia.madlenakova@upol.cz

Zakončení: Kolokvium

Pro zdárné získání kolokvia je nutné splnit tyto podmínky: účast na výjezdním workshopu, dostavovat se na semináře zavedené v rozvrhu, konzultovat náplň výuky, provést výuku na škole (školách) a odevzdat reflektivní deník.

Počet kreditů: 4

Další výzvy pro olomoucké street law:

  • street law „ve věznicích“: ve světě je mnoho street law projektů, které se zaměřují na vzdělávání i jiných sociálně znevýhodněných skupin: vězňů, osamělých matek, žen v azylových domech, mladistvých ve výchovných ústavech a jiných.

Aby bylo možné tyto aktivity zrealizovat, budu ale potřebovat tým, který mě ve street law nenechá samotnou. Doufám, že jeho jádro se pomalu tvoří. Na další skalní steetlawyery se velmi těším!

Zajímavé odkazy na street law (nejen ve světě):

Bridges Across Borders Southeast Asia Community Legal Education Initiative (BABSEA CLE) www.babseacle.org

Prostřednictvím této organizace si můžete vyzkoušet streelaw jako dobrovolníci v Asii (Vietnam, Malajsie, Laos).

Street Law Inc. www.streetlaw.org

Toto jsou originální stránky zakladatelů street law (USA, JAR), kde můžete najít množství příprav na hodiny, literatury a jiných zajímavých informací.

Street law na Georgetown University www.georgetown.edu/news/street-law-clinic-celebrates-40-years-in-operation.html

Nejstarší street law program slaví 40 let.

Rozhovor se streetlawyery z Prahy prehravac.rozhlas.cz/audio/2594356

Fotky z konference ke Street law v polském Rzeszówie:

 

Workshop "Presentation skills in teaching street law"

Klinikářky z ČR, Polska a Běloruska

Fotky z našeho pobytu na Georgetown university:

Renča + Eliška

Lucia+ Renča

Law Center, Georgetown University, Washington, USA

A taky na workshopu na chatě profesora Ricka Roea

QR Code Business Card