Spotřebitelská právní poradna

V současné době je předmět Spotřebitelské právo vyučován jako volitelný předmět. Předmět je vyučován v letním semestru formou přednášek v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně (45 minut). V rámci tohoto předmětu je nutné seznámit studenty s praktickými problémy a nastínit řešení možných právních situací v rámci ochrany spotřebitele podle českého práva.

Praktická část předmětu spočíva v řešení praktických konkrétních problémů, které se v praxi vyskytují, jednak formou simulovaného smluvního sporu, jednak formou práce s klienty v rámci Právních klinik na Právnické fakultě UP.

Studenti jsou vybíráni ve výběrovém řízení na začátku semestru.

Vybraná probíraná témata:

  • soukromoprávní úprava ochrany spotřebitele – v rámci občanského zákoníku
  • ochrana spotřebitele při prodeji zboží v obchodě a při uzavírání smluv o dílo, zaměření na tzv. shodu s kupní smlouvou a odpovědnost za vady při prodeji zboží v obchodě; odpovědnost za vady v rámci smlouvy o dílo
  • odpovědnost výrobce za škodu způsobenou vadami výrobku
  • veřejnoprávní ochrana spotřebitele
  • spotřebitelské směrnice EU
  • judikatura českých soudů a ESD ve věcech ochrany spotřebitele

Garant: JUDr. Blanka Vítová, LL.M. Ph.D. (blanka.vitova@upol.cz, tel. 585 637 692)

Zápis je možný: pro studenty 3. a 4. ročníku magisterského studia oboru Právo

Zakončení: Kolokvium

Počet kreditů: 4

QR Code Business Card