O projektu

Hlavním cílem projektu je inovace magisterského studijního programu Právo a právní věda a bakalářského studijního programu Právní specializace – Právo ve veřejné správě spočívající v integraci rozvoje klíčových kompetencí do výuky praktických předmětů a do právních klinik. Tato inovace umožní, aby vědomosti, dovednosti, hodnoty a praktické zkušenosti získané při studiu byly studenti schopni efektivně využít a dál rozvíjet při studiu i v praxi.

Projekt „Právní vzdělání pro celý život“ navazuje na projekt OP RLZ „Rozvoj praktických forem výuky na PF UP“ (reg. č. CZ.04.1.03/3.2.15.2/0273) , který PF UP realizovala v letech 2006-2008 a který byl financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt navázal na tradici prakticky orientovaných předmětů, zejména právních klinik – na PF UP byla již v roce 1996 za podpory Ford Foundation založena vůbec první právní klinika ve střední Evropě. V rámci projektu „Rozvoj praktických forem výuky na PF UP“ byl položen základ systematického vzdělávání studentů PF UP v oblasti profesních dovedností, a to v podobě povinného dvousemestrálního předmětu Kurz právnických dovedností a šesti volitelných předmětů právních klinik. Výuku těchto předmětů garantuje Centrum pro klinické právní vzdělávání, které bylo na PF UP díky projektu založeno.

Projekt „Právní vzdělání pro celý život“ navazuje také na další dva projekty OP VK realizované v současné době na PF UP. Jedná se o projekt „Komplexní inovace odborného jazykového vzdělávání a zvyšování jazykových a odborných kompetencí pro praxi“ (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0262 ) a projekt „Podpora cizojazyčného profilu výuky práva na PF UP (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0288). Oba tyto projekty doplňují aktivity projektu „Právní vzdělání pro celý život“ o rozvoj klíčové kompetence komunikace v cizích jazycích. Cílem projektu „Právní vzdělání pro celý život“ ve vztahu k oběma dalším projektům je vytvořit kvalitní základ ostatních klíčových kompetencí (v českém jazyce), které umožní cílové skupině studentů zapojit se efektivně do rozvoje klíčových kompetencí v cizích jazycích.

Inovace směrem k rozvoji klíčových kompetencí bude uskutečněna modernizací didaktických metod v Kurzu právnických dovedností a v právních klinikách, dále rozšířením nabídky předmětů právních klinik a dalších volitelných předmětů (Profesní etika, Právo pro každý den – street law a volitelné předměty z oblasti práva životního prostředí). Pro bakalářský obor Právo ve veřejné správě bude otevřen nový volitelný předmět Kurz profesních dovedností, jehož sylabus bude přizpůsoben potřebám studentů-absolventů tohoto oboru, a dále tři právní kliniky: Administrativně právní klinika, Environmentální právní klinika a Klinika stavebního práva.

Hlavní klíčové kompetence, které by měly být na základě projektu ve výuce Kurzu právnických dovedností a v právních klinikách rozvíjeny jsou: efektivní učení, včetně učení se ze zkušeností, organizace času a práce, řešení problémů (problem-solving) a úspěšné zvládání konfliktů (conflict-management), komunikace v českém jazyce (psaná i ústní forma), přesvědčivá prezentace, práce s informacemi (vyhledávání, sběr a zpracování), týmová spolupráce, flexibilita a kreativita, aktivita a iniciativnost, sebereflexe, schopnost dávat a přijímat zpětnou vazbu. Výčet těchto klíčových kompetencí koresponduje s Doporučením Evropského parlamentu a Rady č. 2006/962/ES o klíčových schopnostech pro celoživotní učení. You know the best puppy training pads are useful for your pets!

Cílovými skupinami projektu, jsou studenti magisterského studijního programu a dvou bakalářských studijních programů a akademičtí pracovníci PF UP.

Projekt má celkem 4 partnery, a to ELSA Olomouc, Pro Bono Aliance, Ligu lidských práv a Ekologický právní servis. ELSA Olomouc bude partnerem bez finančního příspěvku, ostatní partneři s finančním příspěvkem.

Klíčovými aktivitami projektu jsou:

1.      Program „Právo pro každý den“ (street law) – interní garant JUDr. Lucia Madleňáková

2.      Program „Moot court“ – interní garant JUDr. Maxim Tomoszek

3.      Profesní etika – interní garant JUDr. Maxim Tomoszek

4.      Klinika práv pacienta – interní garant JUDr. MaximTomoszek

5.      Antidiskriminační klinika – interní garant Mgr. Melotíková

6.      Environmental Law Education (ELED) – interní garant Mgr. Vopařilová

7.      Studentská lidskoprávní laboratoř – interní garant JUDr. Ondrej Hamuľák

8.      Spotřebitelská právní poradna – interní garant JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.

9.      Klinika stavebního práva – interní garant JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

10.  Právní klinika sociálního zabezpečení – interní garant JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D.

11.  Integrace klíčových kompetencí do výuky práva (modernizace didaktických metod)

12.  Metodika výuky práva

QR Code Business Card